Vietnamese English

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho ngành sản xuất ô tô

Tiêu chuẩn kỹ thuật (Technical standard) là hệ thống các quy tắc hoặc yêu cầu được đề ra để đánh giá các hệ thống kỹ thuật khác.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dành cho ngành sản xuất ô tô

1. IATF 16949

IATF 16949 là một tiêu chuẩn ảnh hưởng đến quy trình sản xuất xe và chuỗi cung ứng nguyên vật liệu cho các nhà sản xuất ô tô. Một số mục tiêu chính của quy định này là ngăn ngừa lãng phí trong quá trình cung cấp và lắp ráp, tránh các lỗi sản xuất, cải thiện chất lượng của quy trình sản xuất và tăng độ an toàn và độ tin cậy của phưong tiện. Lực lượng đặc nhiệm ô tô quốc tế đã phát triển quy định đế phối hợp các tiêu chuẩn chất lượng của các quốc gia khác nhau.

2. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là một bộ tiêu chuẩn toàn diện cung cấp các mục tiêu giúp nhiều doanh nghiệp cải tiến các hoạt động của họ. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm bảy nguyên tắc quản lý chất lượng bao gồm tập trung vào khách hàng, lãnh đạo, gắn kết mọi người, tiếp cận theo quy trình, cải tiến, ra quyết định dựa trên bằng chứng và quản lý mối quan hệ. Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) công bố ISO 9000, tuy nhiên, các doanh nghiệp tìm kiếm chứng nhận tuân thủ các tiêu chuẩn này từ bên thứ ba.

3. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000

Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 là một loạt các tiêu chuẩn mà ISO công bố cho các công ty trên toàn thế giới. Mục tiêu của các tiêu chuẩn này là đế đảm bảo rằng các doanh nghiệp giảm thiếu tác động có hại của họ đối với môi trường. Chúng bao gồm các chủ đề như xác định tác động môi trường của các quy trình của công ty, thiết lập và đáp ứng các mục tiêu quản lý môi trường và khắc phục các quy trình có hại. Các công ty có thể tìm kiếm chứng nhận tuân thủ ISO 14000 từ nhiều tố chức khác nhau ở nhiều quốc gia.

4. Bộ tiêu chuẩn ISO 45000

ISO xuất bản bộ tiêu chuẩn 45000 đế giúp các doanh nghiệp tạo điều kiện làm việc tốt hon cho nhân viên của họ. Nó đưa ra các hướng dần đế giảm thiểu rủi ro tại noi làm việc và xây dựng các hệ thống thúc đấy phúc lợi và sự an toàn của nhân viên. Nó cũng cung cấp các phưong pháp điều tra tai nạn tại noi làm việc và đế cải thiện sức khỏe tinh thần của nhân viên. Nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng tiêu chuẩn ô tô ISO 45000 và có thể tìm kiếm chứng nhận từ các tố chức trong khu vực của họ.

5. Bộ tiêu chuẩn ISO 27000

Bộ tiêu chuẩn ISO 27000 là một bộ tiêu chuẩn cho tất cả các lĩnh vực quy định chi tiết các quy trình quản lý bảo mật thông tin. Họ có thế giúp các công ty duy trì tính bảo mật cho dữ liệu quan trọng của họ và dữ liệu của khách hàng. Các tiêu chuẩn này nêu chi tiết các kỹ thuật mà doanh nghiệp có thể sử dụng đế bảo mật hệ thống thông tin của họ và ứng phó với các mối đe dọa bảo mật. Họ cũng cung cấp các số liệu mà các công ty có thể sử dụng đế đánh giá tính bảo mật của hệ thống thông tin của họ và các hướng dần đế chứng nhận sự tuân thủ.

6. TISAX

TISAX là viết tắt của Trao đối đánh giá bảo mật thông tin đáng tin cậy. Đó là một tiêu chuẩn giúp các công ty ô tô cung cấp trao đối dữ liệu đáng tin cậy và an toàn giữa các nhà sản xuất ô tô và khách hàng của họ. Nó cho phép các chuyên gia trong ngành ô tô phân tích các quy trình bảo mật của họ, giám sát các mối đe dọa và cải thiện bảo mật dịch vụ thông tin của họ.

7. Tiêu chuẩn ISO 26262

ISO 26262 là tiêu chuấn mà các chuyên gia ô tô ở nhiều quốc gia sử dụng đế đảm bảo an toàn cho các hệ thống điện tử trên xe. Nó tóm tắt các trục trặc điện tử có thế xảy ra trong xe, mô tả các cách giám sát các trục trặc này và đề xuất các cách giảm thiểu chúng. Nó cung cẩp những đề xuất này cho mọi giai đoạn của quy trình sản xuất, từ ý tưởng đến ngừng hoạt động.

8. ASPICE

ASPICE là viết tắt của Cải thiện Hiệu suất Phần mềm ồ tô và Xác định Khả năng. Nó phác thảo các phương pháp hay nhất đế đánh giá hiệu suất của các hệ thống phần mềm quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô. ASPICE cung cấp các cách đế các nhà phát triển phương tiện đánh giá độ tin cậy và chức năng của hệ thống phần mềm, bao gồm một loạt các bài kiếm tra được phân loại. Điều này có thể giúp đảm bảo chất lượng của phần mềm xe mới khi công nghệ này thay đối nhanh chóng.

9. GDPR

GDPR hoặc Quy định bảo vệ dữ liệu chung là một tiêu chuẩn châu Âu tác động đến việc sử dụng và xử lý dữ liệu. Nó đảm bảo rằng chỉ những cá nhân hoặc tố chức có quyền thích hợp mới có thể truy cập dữ liệu riêng tư và mô tả các nguyên tắc cấp quyền truy cập. Mặc dù nó chủ yếu liên quan đến công dân EU, nhưng nó cũng áp dụng bất cứ khi nào các công ty đang xử lý dữ liệu của một công dân EU.

Bình luận của bạn
Zalo GPower Vietnam - Your trusted partner, Your best friend, Your family telephone GPower Vietnam - Your trusted partner, Your best friend, Your family 0936093289